1. Mislukking omringt jou overal, zolang je doelen nastreeft die niet bereikt kunnen worden. Je zoekt naar het duurzame in het vergankelijke, naar liefde waar geen liefde is, naar veiligheid te midden van gevaar, naar onsterfelijkheid binnen de duisternis van de droom van de dood. Wie kan slagen waar tegenstrijdigheid het decor van zijn zoektocht vormt, de plaats waar hij komt om stabiliteit te vinden?

2. Zinloze doelen worden niet bereikt. Je kunt die met geen mogelijkheid bereiken, want de middelen waarmee jij ze nastreeft zijn even zinloos als het doel zelf. Wie kan zulke onzinnige middelen gebruiken en hopen hiermee iets te winnen? Waar kunnen ze toe leiden? En wat zouden ze kunnen bewerkstelligen dat enige hoop biedt werkelijk te zijn? Het najagen van fantasieën leidt tot de dood, want het is een zoektocht naar het niets, en terwijl je naar het leven zoekt, vraag je om de dood. Je zoekt naar veiligheid en geborgenheid, terwijl je in je hart bidt om gevaar en om de bescherming van de nietige droom die jij hebt gemaakt.

3. Toch is zoeken onvermijdelijk hier. Daarvoor ben je gekomen en je zult stellig datgene doen waarvoor je gekomen bent. Maar de wereld kan jou het doel dat je zoekt niet voorschrijven, tenzij jij haar de macht daartoe geeft. Zo niet, dan ben je nog steeds vrij een doel te kiezen dat voorbij de wereld en elke wereldse gedachte ligt, een doel dat jou wordt ingegeven door een idee dat je opgaf en toch in herinnering hield, oud en toch nieuw, een echo van een vergeten erfgoed, die toch alles inhoudt wat jij werkelijk verlangt.

4. Wees blij dat je moet zoeken. Wees ook blij te ontdekken dat je naar de Hemel zoekt en dat je ontegenzeggelijk het doel zult vinden dat jij werkelijk verlangt. Niemand kan nalaten dit doel te verlangen en het uiteindelijk te bereiken. Gods Zoon kan niet vergeefs zoeken, al kan hij proberen uitstel af te dwingen, zichzelf te misleiden en te denken dat het de hel is die hij zoekt. Wanneer hij zich vergist, ondervindt hij correctie. Wanneer hij afdwaalt, wordt hij teruggeleid naar de hem toegewezen taak.

5. Niemand blijft in de hel, want niemand kan zijn Schepper in de steek laten, noch Zijn volmaakte, tijdloze en onveranderlijke Liefde beïnvloeden. Jij zult de Hemel vinden. Alles wat je zoekt, op dit ene na, zal wegvallen. Maar niet omdat het jou ontnomen wordt. Het zal verdwijnen omdat jij het niet verlangt. Je zult het doel dat jij werkelijk verlangt even zeker bereiken als het zeker is dat God jou in zondeloosheid geschapen heeft.

6. Waarom op de Hemel wachten? Die is hier vandaag. Tijd is de grote illusie dat die in het verleden of in de toekomst ligt. Toch kan dit niet zo zijn, als dit het is waar God wil dat Zijn Zoon is. Hoe zou Gods Wil in het verleden kunnen liggen of nog moeten geschieden? Wat Hij wil, is nu, zonder verleden en geheel toekomstloos. Het staat even ver van de tijd af als een nietig kaarsje van een verafgelegen ster, of wat jij koos van wat jij werkelijk verlangt.

7. De Hemel blijft jouw enige alternatief voor deze vreemde wereld die jij hebt gemaakt, met al haar aspecten, haar verschuivende patronen en onzekere doelen, haar pijnlijke genoegens en droevige geneugten. God heeft geen tegenstrijdigheden gemaakt. Wat zijn eigen bestaan ontkent en zichzelf aanvalt, komt niet van Hem. Hij heeft niet twee denkgeesten gemaakt, met de Hemel als het verheugende gevolg van de ene, en de aarde, die in elk opzicht het tegendeel van de Hemel is, als het droevige resultaat van de andere.

8. God lijdt niet aan conflict. Evenmin is Zijn schepping in tweeën gedeeld. Hoe kan het dan mogelijk zijn dat Zijn Zoon in de hel verblijft, terwijl God Zelf hem in de Hemel heeft gevestigd? Zou hij kunnen verliezen wat de Eeuwige Wil hem voor eeuwig als zijn woonplaats heeft geschonken? Laten we niet langer proberen een vreemde wil op te leggen aan Gods enige doel. Hij is hier omdat Hij dat wil en wat Hij wil is nu aanwezig, buiten het bereik van de tijd.

9. Vandaag zullen we geen paradox in plaats van de waarheid verkiezen. Hoe zou de Zoon van God tijd kunnen maken om daarmee de Wil van God weg te nemen? Zo verloochent hij zichzelf en weerspreekt hij wat geen tegendeel kent. Hij denkt dat hij een hel heeft gemaakt die tegenover de Hemel staat, en hij gelooft dat hij verblijft in wat niet bestaat, terwijl de Hemel de plaats is die hij niet vinden kan.

10. Laat vandaag zulke dwaze gedachten achter je en richt je denkgeest in plaats daarvan op ware ideeën. Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen, en het is de waarheid die we vandaag proberen te bereiken. Vandaag zullen we drie keer tien minuten aan dit doel wijden, en we zullen vragen de werkelijke wereld te zien verrijzen om de dwaze denkbeelden die we koesteren te vervangen door ware ideeën, in plaats van de gedachten die geen betekenis en geen gevolg, geen oorsprong en geen inhoud in de waarheid hebben.

11. Dit erkennen we wanneer we met onze oefenperioden aanvangen. Begin hiermee:

Ik vraag om een andere wereld te zien, en een ander soort gedachten te denken dan die ik heb gemaakt. De wereld die ik zoek, heb ik niet alleen gemaakt, de gedachten die ik wil denken, zijn niet de mijne.

Observeer enkele minuten lang je denkgeest en zie, hoewel je ogen gesloten zijn, de zinloze wereld die jij als werkelijk beschouwt. Bekijk eveneens de gedachten die zich met zo’n wereld laten verenigen en die jij als waar beschouwt. Laat ze dan los, en daal af naar de heilige plaats die zij niet betreden kunnen. Onder hen is een deur in je denkgeest die je niet helemaal af kunt sluiten om te verbergen wat daarachter ligt.

12. Zoek die deur en vind haar. Maar herinner jezelf eraan, voordat je haar probeert te openen, dat niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen. En dit is het verzoek dat je vandaag doet. Niets anders heeft nu enige betekenis, geen enkel ander doel heeft nu waarde of wordt nagestreefd, niets wat voor deze deur ligt verlang je echt, en alleen wat erachter ligt zoek je.

13. Steek je hand uit en zie hoe makkelijk de deur openzwaait louter door jouw ene voornemen om te gaan naar wat daarachter ligt. Engelen verlichten de weg, zodat alle duisternis verdwijnt en jij in een licht staat zo helder en duidelijk, dat jij alle dingen die je ziet kunt begrijpen. Een kort ogenblik van verrassing zal je misschien doen stilstaan, voordat je beseft dat de wereld die jij voor je in het licht ziet, de waarheid weerspiegelt die je kende, en die je al afdwalend in dromen niet helemaal vergeten was.

14. Jij kunt niet falen vandaag. De Geest die de Hemel je gezonden heeft, vergezelt jou, opdat je deze deur op een dag mag naderen en er met Zijn hulp moeiteloos door mag glippen, het licht tegemoet. Vandaag is die dag aangebroken. Vandaag komt God Zijn aloude belofte na aan Zijn heilige Zoon, zoals ook Zijn Zoon zich zijn belofte aan Hem herinnert. Dit is een dag van vreugde, want we bereiken de afgesproken tijd en plaats waar jij het doel zult vinden van al je zoektochten hier en al het zoeken van de wereld, dat tegelijk zal eindigen als jij de deur doorgaat.

15. Breng jezelf vaak in herinnering dat vandaag een dag hoort te zijn van speciale vreugde, en onthoud je van sombere gedachten en zinloos geklaag. De tijd van verlossing is aangebroken. Vandaag is door de Hemel zelf vastgelegd als tijd van genade voor jou en voor de wereld. Als je dit gelukkige feit vergeet, herinner jezelf er dan aan met deze woorden:

Vandaag zoek en vind ik alles wat ik verlang.

Mijn enige doel schenkt mij dit.

Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen.

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?