Herhaling III

Inleiding

 

Vandaag begint onze volgende herhaling. Tien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.

Natuurlijk begrijpen we dat het voor jou onmogelijk zou kunnen zijn om wat hier als optimaal wordt aangegeven, elke dag en elk uur van de dag te doen. Je wordt niet in je leerproces belemmerd wanneer je een oefenperio­de mist omdat die op de aangewezen tijd onmogelijk blijkt. Het is even­min nodig dat je jezelf in allerlei bochten wringt om je achterstand in aan­tal weer in te halen. Rituelen zijn ons doel niet, ze zouden onze bedoeling doorkruisen.

Maar je leerproces wordt wel belemmerd wanneer jij een oefenperiode overslaat omdat je onwillig bent er de tijd aan te besteden die je gevraagd wordt ervoor uit te trekken. Houd jezelf hierin niet voor de gek. Onwil kan zich heel listig verborgen houden achter een dekmantel van situaties die je niet in de hand hebt. Leer onderscheid te maken tussen situaties die voor jouw oefening weinig geschikt zijn en situaties die jij in het leven roept als camouflage voor je onwil.

Een oefenperiode die je verzuimd hebt omdat je die, om wat voor reden dan ook, niet wilde doen, moet meteen worden gedaan zodra je van ge­dachten bent veranderd over je doel. Je bent alleen onwillig om aan je oefening in verlossing mee te werken als dit andere doelen, die jou nader aan het hart liggen, doorkruist. Wanneer je hieraan de waarde onttrekt die jij eraan hebt toegekend, laat dan je oefenperioden de plaats innemen van de litanieën die je daaraan hebt gewijd. Die hebben jou niets gegeven. Maar je oefeningen kunnen jou alles bieden. Aanvaard dus wat ze te bie­den hebben en wees in vrede.

Het schema dat je voor deze herhalingen moet gebruiken, is het volgen­de: wijd er tweemaal daags vijf minuten aan – of langer zo je wilt – om na te denken over de aangegeven gedachten. Lees de ideeën en opmerkingen door die voor de dagelijkse oefening opgeschreven zijn. En begin er dan over na te denken, terwijl je jouw denkgeest het verband laat leggen met je behoeften, je schijnbare problemen en al je zorgen.

Neem de ideeën in je denkgeest op en laat hij ze naar verkiezing gebrui­ken. Vertrouw erop dat hij dat wijs zal doen, omdat hij bij zijn beslissin­gen geholpen wordt door Degene die deze gedachten aan jou gaf. Wat an­ders kun je vertrouwen dan wat zich in je denkgeest bevindt? Vertrouw er bij deze herhalingen op dat de middelen die de Heilige Geest hanteert niet zullen falen. De wijsheid van je denkgeest zal jou te hulp komen. Geef bij het begin de richting aan, leun dan in rustig vertrouwen achterover, en laat de denkgeest de gedachten aanwenden die jij gaf zoals ze jou gegeven werden opdat hij ze zou gebruiken.

Ze zijn je gegeven in volmaakt vertrouwen, in de volmaakte overtuiging dat jij ze goed zult gebruiken, in het volmaakte geloof dat jij hun bood­schap zult zien en ze voor jezelf benutten. Bied ze je denkgeest aan met eenzelfde vertrouwen, overtuiging en geloof. Het zal niet mislukken. Het is het middel dat de Heilige Geest voor jouw verlossing heeft uitverkoren. Aangezien het Zijn vertrouwen geniet, moet Zijn middel ook zeker het jouwe wel verdienen.

We leggen er de nadruk op dat je er baat bij hebt als je de eerste vijf minu­ten van de dag aan je herhalingsoefeningen wijdt, en ook de vijf laatste wakkere minuten van de dag hieraan geeft. Als dit niet lukt, probeer het dan tenminste zo in te delen dat je er één ’s morgens doet en de andere in het uur net voordat je slapen gaat.

De oefeningen die de hele dag door moeten worden gedaan, zijn niet minder belangrijk, en mogelijk nog waardevoller. Je was geneigd alleen op vastgestelde tijdstippen te oefenen, om daarna weer over te gaan op an­dere dingen, zonder wat je geleerd had daarop toe te passen. Als gevolg daarvan is het je nog weinig ingeslepen, en heb jij het geleerde geen eerlij­ke kans gegeven te bewijzen hoe groot de gaven zijn die het voor jou in petto heeft. Dit is een nieuwe kans om het goed te benutten.

Bij deze herhalingen beklemtonen we de noodzaak om wat je geleerd hebt niet onbenut te laten tussen je langere oefenperioden in. Probeer aan je twee dagelijkse ideeën elk uur een korte maar serieuze herhaling te wij­den. Gebruik er één op het hele uur en het andere een half uur later. Je hoeft aan elk niet meer dan een ogenblik te besteden. Herhaal het, en laat je denkgeest een kort moment in stilte en vrede verpozen. Richt je dan op andere zaken, maar probeer de gedachte bij je te houden, en laat die jou als hulp dienen om ook de hele dag door je vrede te bewaren.

Als je van streek bent, denk er dan opnieuw aan. Deze oefenperioden zijn bedoeld om jou te helpen er een gewoonte van te maken om wat je da­gelijks leert, toe te passen op alles wat je doet. Herhaal de gedachte niet om die daarna naast je neer te leggen. Haar nut voor jou is grenzeloos. En ze is bedoeld om jou op elke manier, elk ogenblik en elke plek, en telkens wanneer je maar enige vorm van hulp nodig hebt, van dienst te zijn. Pro­beer haar dan ook in je dagelijkse beslommeringen met je mee te nemen en die heilig te maken, Gods Zoon waardig, aanvaardbaar voor God en voor jouw Zelf.

Elke dag eindigt de oefenopdracht met het nogmaals uitspreken van de gedachte die elk uur gebruikt wordt, alsook die welke op het halve uur wordt geoefend. Vergeet ze niet. Deze tweede kans met elk van deze ideeën zal je zulke grote vorderingen brengen dat we uit deze herhalingen met zoveel meer kennis te voorschijn komen, dat we op steviger grond, met vastere tred en een sterker vertrouwen verder zullen gaan.

Vergeet niet hoe weinig jij geleerd hebt.
Vergeet niet hoeveel jij nu kunt leren.
Vergeet niet dat jouw Vader jou nodig heeft,
terwijl je deze gedachten herhaalt die Hij jou heeft gegeven.

 

Les 118

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. (105) Gods vrede en vreugde behoren mij toe.

Vandaag zal ik Gods vrede en vreugde aanvaarden, in blije ruil voor alle substituten die ik heb gemaakt voor vrede en geluk.

2. (106) Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Laat mijn eigen zwakke stem stil zijn, en laat mij de machtige Stem voor de Waarheid Zelf horen, die me verzekert dat ik Gods volmaakte Zoon ben.

3. Op het hele uur:

Gods vrede en vreugde behoren mij toe.

Op het halve uur:

Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.

 

Laatst bijgewerkt: 26 apr 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?