3. Wat is de wereld?

De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de ge­dachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de ge­dachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.

De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was al­dus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbren­gen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissin­gen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.

In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beant­woorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te ge­tuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leu­gens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die ge­scheiden wordt gehouden van de waarheid.

Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt wegge­gooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.

Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.

Les 241

Dit heilig ogenblik is het moment van verlossing.

Wat een vreugde is er vandaag! Het is een tijd van bijzondere viering. Want deze dag reikt het ogenblik aan de verduisterde wereld aan waar haar verlossing is vastgesteld. De dag is gekomen waarop verdriet voorbijgaat en pijn verdwenen is. De glorie van verlossing breekt vandaag aan over een bevrijde wereld. Dit is de tijd van hoop voor talloze miljoenen. Zij zullen nu verenigd worden, nu jij hen allen vergeeft. Want ik zal vandaag door jou vergeven zijn.

Wij hebben elkaar nu vergeven, en zo komen we ten langen leste weer naar U. Vader, Uw Zoon, die nooit is weggegaan, keert terug naar de Hemel en naar zijn thuis. Wat zijn we blij nu we onze geestelijke gezondheid herkregen hebben en dat we ons herinneren dat wij allen één zijn.

Laatst bijgewerkt: 28 aug 2023

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?